Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

Ne Mundemi, Ne Jemi Të Barabartë

Ne Mundemi, Ne Jemi Të Barabartë

Së bashku kundër dhunës, për një familje të shëndetshme

Së bashku kundër dhunës, për një familje të shëndetshme

Promovimi i barazisë gjinore

Promovimi i barazisë gjinore

Power on Competencies

Power on Competencies

Edukimi mediatik në shkolla, TFL organizon trajnime me të rinjtë

Edukimi mediatik në shkolla, TFL organizon trajnime me të rinjtë

FAMILJE E FORTË, TË RINJ MË TË SHËNDETSHËM! TFL ORGANIZON TAKIME INFORMUESE ME PRINDËRIT NË DIBËR

FAMILJE E FORTË, TË RINJ MË TË SHËNDETSHËM! TFL ORGANIZON TAKIME INFORMUESE ME PRINDËRIT NË DIBËR

Jo dhunës ndaj fëmijëve! Të rinjtë sensibilizojnë shoqërinë

Jo dhunës ndaj fëmijëve! Të rinjtë sensibilizojnë shoqërinë

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna, TFL organizon një cikël trajnimesh me mësuesit

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna, TFL organizon një cikël trajnimesh me mësuesit

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i standardeve të infrastrukturës fizike të kopshteve të Shqipërisë

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Zbatimit të të Drejtave të Punës në Sektorin Call Center

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life

Monitorimi i Standardeve të Infrastukturës Fizike të Kopshteve të Tiranës shoqata Together for Life