Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Shoqata  ‘Together for Life” mbështet individët dhe komunitetet të ushtrojnë dhe gëzojnë të drejtën e pjesëmarrjes, lirisë së informacionit dhe aksesit në drejtësi.
TFL nxit qeverinë dhe sektorin privat të hartojnë dhe zbatojnë politika më llogaridhënëse dhe transparente, dhe që në qendër të aktivitetit të tyre të kenë respektimin e të drejtave themelore të individit.
Për të arritur këtë qëllim, TFL, nëpërmjet anketimeve dhe studimeve në terren, identifikon problematikat në lidhje me njohjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe fushat ku këto të drejta shkelen më së shumti, si dhe u propozon institucioneve përkatëse marrjen e masave legjislative dhe/ apo administrative për ndreqjen e situatës. Ne punojmë ngushtësisht me Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut për të identifikuar dhe zgjidhur çdo rast ku evidentohet shkelja e të drejtave të individit/ grup individësh kryesisht nga institucionet publike.

Po ashtu, TFL:
✅​Punon me institucionet qendrore dhe median për të rritur aksesin në informacion;
✅​Kontribuon në përmirësimin e aksesit në informacion veçanërisht të komuniteteve të margjinalizuara;
✅​Monitoron politikat e shpenzimeve të qeverisë dhe i bën ato publike;
✅​Mbështet fushatat ndërgjegjësuese për të drejtat e njeriut.

Projekte

Lëviz për kopshtin tim

Lëviz për kopshtin tim

Forcimi i demokracisë në kujdesin shëndetësor duke respektuar të drejtat e njeriut

Forcimi i demokracisë në kujdesin shëndetësor duke respektuar të drejtat e njeriut

Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë

Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europa respekton të drejtat e njeriut

Mospagimi i orëve shtesë dhe problemet shëndetësore, TFL prezanton studimin në sektorin Call Center

Mospagimi i orëve shtesë dhe problemet shëndetësore, TFL prezanton studimin në sektorin Call Center

Fitohet gjyqi i parë në mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve

Fitohet gjyqi i parë në mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientëve: Pacientët duhet të mbështeten

Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientëve: Pacientët duhet të mbështeten

Raport Monitorues: A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale për kujdes shëndetësor

Raport Monitorues: A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale për kujdes shëndetësor

Studim Kombëtar: Ngacmimet seksuale në vendin e punës, situata në Shqipëri

Studim Kombëtar: Ngacmimet seksuale në vendin e punës, situata në Shqipëri

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022