Të drejtat e njeriut dhe transparenca

Shoqata  ‘Together for Life” mbështet individët dhe komunitetet të ushtrojnë dhe gëzojnë të drejtën e pjesëmarrjes, lirisë së informacionit dhe aksesit në drejtësi.
TFL nxit qeverinë dhe sektorin privat të hartojnë dhe zbatojnë politika më llogaridhënëse dhe transparente, dhe që në qendër të aktivitetit të tyre të kenë respektimin e të drejtave themelore të individit.
Për të arritur këtë qëllim, TFL, nëpërmjet anketimeve dhe studimeve në terren, identifikon problematikat në lidhje me njohjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut dhe fushat ku këto të drejta shkelen më së shumti, si dhe u propozon institucioneve përkatëse marrjen e masave legjislative dhe/ apo administrative për ndreqjen e situatës. Ne punojmë ngushtësisht me Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut për të identifikuar dhe zgjidhur çdo rast ku evidentohet shkelja e të drejtave të individit/ grup individësh kryesisht nga institucionet publike.

Po ashtu, TFL:
✅​Punon me institucionet qendrore dhe median për të rritur aksesin në informacion;
✅​Kontribuon në përmirësimin e aksesit në informacion veçanërisht të komuniteteve të margjinalizuara;
✅​Monitoron politikat e shpenzimeve të qeverisë dhe i bën ato publike;
✅​Mbështet fushatat ndërgjegjësuese për të drejtat e njeriut.

Projekte

Europa respekton të drejtat e njeriut

Europa respekton të drejtat e njeriut

Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë

Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë

Monitorim i listës së barnave esenciale sipas urdhrit të Ministrisë për të rritur transparencën dhe respektimin e të drejtave të pacientëve

Monitorim i listës së barnave esenciale sipas urdhrit të Ministrisë për të rritur transparencën dhe respektimin e të drejtave të pacientëve

Forcimi i demokracisë në kujdesin shëndetësor duke respektuar të drejtat e njeriut

Forcimi i demokracisë në kujdesin shëndetësor duke respektuar të drejtat e njeriut

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

Institucionet e pavarura të të drejtave të njeriut, Kuvendi dhe shoqëria civile diskutojnë rreth rëndësisë së rritjes së rolit të IKDNJ

Institucionet e pavarura të të drejtave të njeriut, Kuvendi dhe shoqëria civile diskutojnë rreth rëndësisë së rritjes së rolit të IKDNJ

Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientëve: Pacientët duhet të mbështeten

Dita Evropiane e të Drejtave të Pacientëve: Pacientët duhet të mbështeten

Mospagimi i orëve shtesë dhe problemet shëndetësore, TFL prezanton studimin në sektorin Call Center

Mospagimi i orëve shtesë dhe problemet shëndetësore, TFL prezanton studimin në sektorin Call Center

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Në gjurmët e parave të COVID-19

Në gjurmët e parave të COVID-19

Roli i Mekanizmit Parlamentar për Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura

Roli i Mekanizmit Parlamentar për Fuqizimin e Institucioneve të Pavarura

Raport mbi Prokurimin dhe Buxhetimin e Barnave në Sektorin e Shëndetësisë

Raport mbi Prokurimin dhe Buxhetimin e Barnave në Sektorin e Shëndetësisë