Thirrje për bashkëpunime

Thirrje për koordinator lokal në Bashkinë Shijak

Thirrje per koordinator lokal në kuadër të projektit: “Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti në bashkinë Shijak”. Kriteret specifikë për koordinatorin/en lokale Personat e interesuar për pozicionin e koordinatorit/es duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: Të jenë banor rezident në Bashkine Shijak; Të ketë kryer arsimin e ...

Vend pune GAZETAR

Shoqata Together for Life kërkon të punësojë një gazetar të çështjeve sociale. Detyrat – Ndjek ngjarjet e përditshme në terren – Shkruan dhe përgatit lajmet për botim – Është përgjegjës për burimin e informacionit dhe zhvillimin e lajmit – Kontribuon në planifikimin dhe mbulimin e ngjarjeve – Zhvillon intervista në terren Kushtet Të ketë mbaruar arsimin e lartë ose të jetë në ...

Thirrje për ekspertë BMZ-Program “Kthimi në mundësi të reja“

Titulli i projektit: Riintegrimi i të rikthyerve përmes rritjes së mundësisë së kujdesit shëndetësor për përmirësimin e shëndetit të tyre. Qëllimi i angazhimit: Një ekspert shëndetësor për të zhvilluar sesione informimi për të rikthyerit dhe familjet e tyre Vendi: Tiranë, Elbasan, Lezhë Kohëzgjatja:  9 muaj Shiko të gjitha thirrjet ToR expert for information sessions ToR health care expert ...

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus pacientët kronikë

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin mendor

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor

Thirrje për Ekspert/e për realizimin e një Technical Brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor, me fokus shëndetin riprodhues

Termat e Referencës Ekspert/e për realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Organizata: Together for Life Qëllimi i Angazhimit: Realizimin e një technical brief që ndihmon në përmirësimin e aksesit të grupeve vulnerabël në sistemin shëndetësor Vendi: Tiranë Kohëzgjatja: 9 ditë pune Data e pritshme e fillimit: 12 Dhjetor