Shëndet dhe mirëqenie

Shoqata Together for Life njihet si një ndër organizatat e para në Shqipëri që është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

TFL zbaton projekte që kanë në fokus të saj:
✅​​bashkëpunimin e vazhdueshëm me institucionet qendrore dhe lokale shëndetësore dhe të të drejtave të njeriut me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe rritjen e aksesit në to në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël;
✅​ushtrimin e presionit të vazhdueshëm ndaj institucioneve përgjegjëse për rritjen e transparencës në hartimin e politikave dhe shpërndarjen dhe shpenzimin e fondeve të vëna në dispozicion për këtë sektor;
✅​monitorimin e zbatimit të politikave shëndetësore për të siguruar efektshmërinë e shërbimeve;
✅​informimin, promovimin, ndërgjegjësimin e pacientëve për të drejtat e tyre dhe rrugët dhe mjetet që mund dhe duhet të përdoren kur neglizhohet, shkelet ndonjëra prej këtyre të drejtave;
✅​investigimin, hetimin dhe vënien në lëvizje të mekanizmave institucionale dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtës së pacientëve të veçantë për shërbim cilësor dhe të garantuar shëndetësor.

Projekte

Rivendosja e shërbimeve shëndetësore në fshatin turistik verior Theth

Rivendosja e shërbimeve shëndetësore në fshatin turistik verior Theth

E-projekti: përmirësimi i kushteve pritëse ne kontekstin e turizmit familjar në fshatin turistik të Thethit

E-projekti: përmirësimi i kushteve pritëse ne kontekstin e turizmit familjar në fshatin turistik të Thethit

Denoncojmë korrupsionin në shëndetësi, të mbrojmë të drejtat e pacientëve

Denoncojmë korrupsionin në shëndetësi, të mbrojmë të drejtat e pacientëve

Investigim mbi abuzimin e pacientëve me kancer

Investigim mbi abuzimin e pacientëve me kancer

Shëndeti Riprodhues dhe të Drejtat në Kohën e Pabarazisë – stendë informuese nga TFL

Shëndeti Riprodhues dhe të Drejtat në Kohën e Pabarazisë – stendë informuese nga TFL

‘Përmirësimi i sistemit shëndetësor përmes një vote të informuar’: TFL përball shoqatat e pacientëve me hartuesit e programeve politike

‘Përmirësimi i sistemit shëndetësor përmes një vote të informuar’: TFL përball shoqatat e pacientëve me hartuesit e programeve politike

Shoqata Together For Life, edukim ligjor për shoqatat e pacientëve

Shoqata Together For Life, edukim ligjor për shoqatat e pacientëve

Ekspertët e shëndetësisë: Planifikimi i buxhetit sipas nevojave reale, jo buxhet historik

Ekspertët e shëndetësisë: Planifikimi i buxhetit sipas nevojave reale, jo buxhet historik

Raport Monitorues: A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale për kujdes shëndetësor

Raport Monitorues: A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale për kujdes shëndetësor

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024