RAPORTE & STUDIME

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Menaxhimi i sëmundjeve  jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Shpenzimet në sektorin shëndetësor për menaxhimin e pandemisë

Shpenzimet në sektorin shëndetësor për menaxhimin e pandemisë

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues