Youth and their empowerment

Since 2009, we mobilize, integrate and empower the potential of young people through awareness-raising, information, advocacy and lobbying activities in the fields of education, media, gender equality, health and employment.
TFL TFL has organized and coordinated various initiatives for youth exchanges, youth training, community services, programs at local, national and international levels.
These programs are supported by foreign and Albanian donors, the European Commission, the Council of Europe, the Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women, etc., who have appreciated the principles and values of the organization.
In the Program "Youth and their empowerment" you will find some of the projects and activities that our organization has implemented over the years, with a focus on youth, through financial support from various donors.

Projects

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Të luftojmë krimin e organizuar dhe mbështesim zhvillimin e të rinjve

Be Aware – Youth for Media Literacy

Be Aware – Youth for Media Literacy

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

Media platform for reproductive and sexual health at teens and youth

Power on Competencies

Power on Competencies

Edukimi mediatik në shkolla, TFL organizon trajnime me të rinjtë

Media education in schools, TFL organizes trainings with young people

Bashkëpunojmë me bizneset në Dibër dhe shkollat për të promovuar mundësi punësimi dhe zhvillimi për të rinjtë

Collaborating with businesses in Dibër and schools to promote employment and development opportunities for young people

FAMILJE E FORTË, TË RINJ MË TË SHËNDETSHËM! TFL ORGANIZON TAKIME INFORMUESE ME PRINDËRIT NË DIBËR

STRONGER FAMILIES, HEALTHIER YOUNG PEOPLE! TFL ORGANIZES INFORMATION MEETINGS WITH PARENTS IN DIBËR

Rëndësia e komunikimit prind-fëmijë për shëndetin seksual dhe riprodhues, TFL zhvillon takime me prindërit në Belsh

Importance of parent-child communication for sexual and reproductive health, TFL holds meetings with parents in Belsh

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Monitoring the State Budget for Health January-August

Kapacitetet financiare të sistemit shëndetësor publik në Shqipëri

Financial capacities of the public health system

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

Management of chronic diseases in emergency situations

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Albania: The Demographic Crisis and Its Consequences