For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

TFL ngre çështjet prioritare në sektorin e shëndetësisë, në seancën dëgjimore mbi diskutimin e projekt-buxhetit 2024

TFL raises priority issues in the health sector, in the hearing session on the discussion of the draft budget 2024

“Ajër i pastër, jetë e shëndetshme”

"Clean air, healthy life"

“Riintegrimi i të kthyerve nga migrimi përmes rritjes së aksesit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të shëndetit të tyre”

"Reintegration of returnees by increasing their access to health care and improving their health"

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Round table, TFL presents the findings of the report "Woman and Mental Health - Public Health Policies and their Gender Approach to Mental Health"

Recent activities

Takimi i gjashtë konsultues, PAK dhe persona me problematika social-ekonomike në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

Takimi i gjashtë konsultues, PAK dhe persona me problematika social-ekonomike në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

Nxënës dhe aktivistë të rinj në Vaun e Dejës flasin lidhur me sfidat dhe perspektivat, në takimin konsultues me Kryetarin e Këshillit Bashkiak në Vaun e Dejës

Students and young activists in Vau i Dejes speak about challenges and perspectives, in the consultative meeting with the Chairman of Vau i Dejes Municipal Council

Sesion informimi me gra&vajza, burra&djem nga komuniteti në Lezhë: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Information session with women/men from the lezha community: "Gender based violence, domestic violence and human rights protection"

Takimi i katërt konsultues, pacientë dhe pjesëtarë komuniteti në Vaun e Dejës dialogojnë me vendimmarrësit lokalë

The fourth consultative meeting, patients and community members in Vau i Dejes dialogue with local decision-makers

Sesion informimi me gra/burra nga komuniteti në Kurbin: “Dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut”

Informative session with women/men from the community in Kurbin: "Gender based violence, domestic violence and human rights protection"

TFL organizon tryezën e rrumbullakët për prezantimin e raportit: “A mbulon skema e FSDKSH nevojat reale të kujdesit shëndetësor”

TFL organizes round table for presentation of the report: "Does the FSDKSH scheme cover the real needs of health care"

7% e burrave janë ngacmuar seksualisht në vendin e punës nga eproret/ Wake Up

7% e burrave janë ngacmuar seksualisht në vendin e punës nga eproret/ Wake Up

Takimi i tretë konsultues me grupet e interesit në Vaun e Dejës, të rinjtë

Third consulting meeting with the groups of interest in Vau i Dejes, youth

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al