For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti

Increasing the social and economic sustainability of vulnerable groups affected by the earthquake

Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Biodiversity Media Initiative Media Grants

Le të flasim për vaksinat

Let’s talk about vaccines

MSHMS – Mbro shëndetin, menaxho sfidat

Protect health, manage challenges

Recent activities

Risitë e projektligjit “Për shërbimin spitalor në Republikën e Shqipërisë”, TFL pjesë e konsultimeve

Innovations of the draft law "On hospital service in the Republic of Albania", TFL part of consultations

TFL në Komision Parlamentar me rastin e Ditës Botërore Kundër Kancerit

TFL in Parliamentary Committee on the occasion of World Cancer Day

Konsultohet strategjia e re e shëndetësisë, Bardhi: Thelbësor ndërtimi i besimit, llogaridhënies dhe konsultimi me OSHC-të

New health strategy consulted, Bardhi: Essential confidence building, accountability and consultation with CSOs

TFL informon të rikthyerit rreth funksionimit të sistemit shëndetësor në Shqipëri

TFL informs returnees about the functioning of the health system in Albania

Studimi: Spitalet e Shqipërisë përballojnë pandeminë me mungesa të shumta në njerëz dhe pajisje

Study: Albanian hospitals face the pandemic with numerous shortages of people and equipment

Erasmus+ Power on Competencies

Erasmus+ Power on Competencies

TFL prezanton gjetjet e raporteve mbi monitorimin e buxhetit të shtetit për shëndetin

The TFL presents the findings of reports on state health budget monitoring

Mundësi të reja për integrimin në sistemin shëndetësor të emigrantëve të rikthyer

New opportunities for the integration of returned emigrants in the health care system

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al