For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

For over 10 years. We defend,
advocate and lobby for
human rights, we work
to empower women and
young people and we become
your voice.
Together! For Life!

Programs

Human rights and transparency

Information, advocacy, lobbying for human rights.

Health and well-being

Information, advocacy, lobbying in the health system.

Youth and their empowerment

Information, support, empowerment of young people.

Gender issues and women's empowerment

Information, lobbying and support for women.

Environmental Protection

Information and advocacy for environmental protection.

Projects

“Ajër i pastër, jetë e shëndetshme”

"Clean air, healthy life"

“Riintegrimi i të kthyerve nga migrimi përmes rritjes së aksesit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përmirësimit të shëndetit të tyre”

"Reintegration of returnees by increasing their access to health care and improving their health"

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Round table, TFL presents the findings of the report "Woman and Mental Health - Public Health Policies and their Gender Approach to Mental Health"

6 vite advokaci: ‘Together for Life’ kërkoi financimin e Fekondimit in Vitro në spitalet publike, Ministria nis punimet

6 years of advocacy: 'Together for Life' required for the financing of In-vitro Fertilization in public hospitals, the Ministry starts the workings

Recent activities

Thirrje për Koordinatorë lokalë (part-time)

Thirrje për Koordinatorë lokalë (part-time)

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

Open Call for Participants – Training course in Bosnia Hercegovina

“Europe Day”, TFL organizon disa sesione informuese me të rinjtë

"Europe Day": TFL organizes several informative sessions with young people

Trajnimi i dytë me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe vendimmarrje”

The second training with journalists in Tirana: "Media and violence against women in politics and during elections"

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Round table, TFL presents the findings of the report "Woman and Mental Health - Public Health Policies and their Gender Approach to Mental Health"

Tryezë diskutimi për prezantimin e gjetjeve të raportit: “Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022”

Round table on the presentation of the report: "Monitoring of the health and social protection sector for 2022"

Trajnimi “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve”, zhvillohet me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në qytetin e Korçës

The training "Media and violence against women in politics and during elections", carried out with the journalists in Korca

TFL in media

Contact Us

Address

Address: Str Brigada VIII, Green Building Tekno-Projekt, Ap.13, Tirana

Mob

(+355) 069 206 6522

EMAIL

info@togetherforlife.org.al