REPORTS & STUDIES

Analizë e procedurave të prokurimit publik

Analysis of public procurement procedures

Raport vjetor mbi denoncimet e ardhura për sistemin shëndetësor në portalet shëndetësore të TFL

Annual report on complaints about the health system on TFL portals

Në gjurmët e parave të COVID-19

Following the Coronavirus Money Trail. The Case of Albania

Ndikimi i COVID-19 tek personat me aftësi të kufizuar

Impact of COVID-19 to People with Disabilities in Albania

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Doctors leaving Albania

Sistemi shëndetësor gjatë pandemisë COVID-19 dhe pajisja e stafit me materialet e mbrojtjes personale

Health system during the COVID-19 pandemic and equipping staff with personal protection materials

Studimi i perceptimeve mbi cilësinë e medikamenteve për sëmundjet kronike në sistemin shëndetësor në Shqipëri

Study of perceptions on the quality of medicines for chronic diseases in the health system in Albania

Klima e përgjithshme e biznesit dhe ndikimi i tërmeteve të vjeshtës 2019 e pandemisë COVID 19 te gratë sipërmarrëse

The overall business climate and the impact of autumn 2019 earthquakes and Covid-19 among women entrepreneurs