REPORTS & STUDIES

Monitorimi i buxhetit të Shqipërisë për shëndetësinë (Janar-Gusht 2021)

Monitoring the State Budget for Health January-August

Kapacitetet financiare të sistemit shëndetësor publik në Shqipëri

Financial capacities of the public health system

Menaxhimi i sëmundjeve jo të transmetueshme në kushte emergjencash shëndetësore

Management of chronic diseases in emergency situations

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Albania: The Demographic Crisis and Its Consequences

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Albania: The Demographic Crisis and Its Consequences

Shpenzimet në sektorin shëndetësor për menaxhimin e pandemisë

Expenditures in the health sector for pandemic management

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Market for Albanian handicrafts

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

High school students knowledge on sexual and reproductive health