REPORTS & STUDIES

Raport vlerësimi mbi nevojat e OSHC-ve lokale për forcimin e kapaciteteve me qëllim rritjen e rolit mbikëqyrës ndaj institucioneve publike

Assessment report on the capacity-building needs of local CSO-s to enhance their supervisory role in public institutions

Monitorimi i shpenzimeve të sektorit të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitin 2022

Healthcare and social protection sectors expenditures monitoring report for the year 2022

Raport mbi investimet publike në shëndetësi 2014-2024

Report on the healthcare public investments for the period 2014-2024

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Women and Mental Health in Albania

Normat e ulëta të lindshmërisë dhe tkurrja e popullsisë së Shqipërisë në shifra

Albania: The Demographic Crisis and Its Consequences

Shpenzimet në sektorin shëndetësor për menaxhimin e pandemisë

Expenditures in the health sector for pandemic management

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Market for Albanian handicrafts

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

High school students knowledge on sexual and reproductive health