Gender issues and women's empowerment

The empowerment of women is the empowerment of the family and society!

Together for Life protects and promotes women's rights in all walks of life and is committed to enforcing legislation by all actors to prevent and eliminate all forms of violence.
Through projects and initiatives undertaken over the years, TFL has aimed to support Albanian women, whose role as mother, wife, sister, daughter, head of household, entrepreneur, is very important for the advancement of the Albanian economy and society.
The focus of the organization is the capacity building of women and in particular the economic empowerment of Albanian women through integration in the labor market and providing support for the establishment and expansion of sustainable and competitive enterprises in the market.

Projects

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

NE MUNDEMI, NE JEMI TË BARABARTË

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

AI DHE AJO KRIJOJNË JETËN, BËJE BOTËN PORTOKALLI

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Promovimi i barazisë gjinore në marrëdhëniet e punës dhe në edukimin profesional

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Ne mundemi – gratë sipërmarrëse forcojnë ekonominë dhe shoqërinë

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Njoftim për shtyrje të afatit të thirrjes për aplikim: ‘Konkurs për Gazetari, Raportimi më i Mirë Gjinor për Zgjedhjet e Majit 2023’

Trajnimi i dytë me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në Tiranë: “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe vendimmarrje”

The second training with journalists in Tirana: "Media and violence against women in politics and during elections"

Tryezë diskutimi, TFL prezanton gjetjet e raportit “Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri – Politikat e shëndetit publik dhe qasja e tyre gjinore ndaj shëndetit mendor”

Round table, TFL presents the findings of the report "Woman and Mental Health - Public Health Policies and their Gender Approach to Mental Health"

Trajnimi “Media dhe dhuna ndaj grave në politikë dhe gjatë zgjedhjeve”, zhvillohet me gazetarët e aktualitetit dhe politikës në qytetin e Korçës

The training "Media and violence against women in politics and during elections", carried out with the journalists in Korca

Gratë dhe shëndeti mendor në Shqipëri

Women and Mental Health in Albania

Studim – Artizanët e thuprës dhe tregu i produkteve artizanale në Shqipëri

Market for Albanian handicrafts

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

Domestic violence victims

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

High school students knowledge on sexual and reproductive health