TFL in media

Ajër i pastër, jetë e shëndetshme

Studimi për buxhetin e pandemisë në Shqipëri: Fonde dhe shpenzime të ulëta publike

Tiranë: Mungesa e ilaçeve, një sfidë më tepër për familjet e fëmijëve me leuçemi

Study: Albanian hospitals face the pandemic with numerous shortages of people and equipment

Tiranë: Rimbursime të pakta për qytetarët e prekur nga Covid-19

Get to know the National Institutions of Human Rights

Mes varfërisë dhe aborteve: Rrethi vicioz i grave të papuna në Shqipëri

Between poverty and abortion: The vicious circle of unemployed women in Albania

Pak mjekë dhe pa protokoll: Beteja në hije e spitaleve rajonale me COVID-19

Few doctors and no protocol: The shadow battle of regional hospitals with COVID-19

Pandemia sjell vonesa vdekjeprurëse në depistimin dhe diagnostikimin e kancerit

The pandemic bring deadly delays in screening and diagnosing cancer

‘Një kthim në të shkuarën”: Pacientët me HIV/AIDS e vuajnë dyfish pandeminë e COVID-19

"A look back": HIV / AIDS patients suffer doubly the COVID-19 pandemic

Shpenzime e kurimit për COVID-19 po sakatojnë mirëqenien e familjeve shqiptare

COVID-19 treatment costs are crippling the well-being of Albanian families

Studimi: Pandemia në Shqipëri pengoi trajtimin e pacientëve kronikë

Study: Pandemic in Albania hindered the treatment of chronic patients