NEWSLETTER

TFL bën ankim administrativ, KMD vendos se fëmijët me leucemi janë diskriminuar rëndë

TFL’s administrative complaint, CPD decides: Children with leukemia suffered “severe discrimination”

Ndiq Paranë e Covid-19, Rasti i Shqipërisë

Follow the Money of Covid-19, Albania case

STUDIMI: Si ndikoi Covid-19 tek personat me aftësi të kufizuara

STUDY: The Forgotten Impact of Covid-19 on People with Disabilities

COVID-19/ Decentralizimi i trajtimit mjekësor për pacientët kronikë përmirëson jetën e tyre

COVID-19/ Decentralization of medical treatment for chronic patients improves their life

COVID-19, barrë e madhe shëndetësore dhe ekonomike për shqiptarët

COVID-19, the financial and health burden for Albanians

Vihet në vend e drejta për shërbim shëndetësor e pacientit të mitur, lindur me probleme të rënda të dëgjimit

The child with hearing problems receives health justice