NEWSLETTER

RAPORTI: Shpenzimet për shëndetësinë në Shqipëri, më të ulëtat në Evropë dhe në vitin pandemik 2020

TFL REPORT: Health expenditures for Albania, the lowest in Europe even during the pandemic year 2020

TFL prezanton raportin studimor: Menaxhimi i pandemisë, spitalet rajonale nuk ishin gati

TFL presents the study report: Pandemic management, regional hospitals unprepared for COVID-19

TFL bën ankim administrativ, KMD vendos se fëmijët me leucemi janë diskriminuar rëndë

TFL’s administrative complaint, CPD decides: Children with leukemia suffered “severe discrimination”

Shpresë për fëmijët me probleme dëgjimi, TFL fiton betejën për Implantin Koklear

There is hope for hearing-impaired children, TFL wins the battle for the Cochlear Implant

Mungesë transparence për përdorimin e fondeve publike në shëndetësi

Lack of transparency on the use of public funds in health

Spitali më i madh mjekësor “Nënë Tereza” kambanë alarmi e COVID-19

The largest medical hospital "Mother Teresa" COVID-19 alarm bell