Shëndet dhe mirëqenie

Shoqata Together for Life njihet si një ndër organizatat e para në Shqipëri që është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të pacientëve.

TFL zbaton projekte që kanë në fokus të saj:
✅​​bashkëpunimin e vazhdueshëm me institucionet qendrore dhe lokale shëndetësore dhe të të drejtave të njeriut me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe rritjen e aksesit në to në mënyrë të veçantë të grupeve vulnerabël;
✅​ushtrimin e presionit të vazhdueshëm ndaj institucioneve përgjegjëse për rritjen e transparencës në hartimin e politikave dhe shpërndarjen dhe shpenzimin e fondeve të vëna në dispozicion për këtë sektor;
✅​monitorimin e zbatimit të politikave shëndetësore për të siguruar efektshmërinë e shërbimeve;
✅​informimin, promovimin, ndërgjegjësimin e pacientëve për të drejtat e tyre dhe rrugët dhe mjetet që mund dhe duhet të përdoren kur neglizhohet, shkelet ndonjëra prej këtyre të drejtave;
✅​investigimin, hetimin dhe vënien në lëvizje të mekanizmave institucionale dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtës së pacientëve të veçantë për shërbim cilësor dhe të garantuar shëndetësor.

Projekte

Rritja e cilësisë së kujdesit shëndetësor përmes forcimit të shoqatave të pacientëve dhe advokimit për rritjen e buxhetit në shëndetësi

Rritja e cilësisë së kujdesit shëndetësor përmes forcimit të shoqatave të pacientëve dhe advokimit për rritjen e buxhetit në shëndetësi

Fuqizimi i pacientëve: lufta ndaj korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura

Fuqizimi i pacientëve: lufta ndaj korrupsionit nëpërmjet fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura

Ndryshime në kuadrin ligjor për sistemin e referimit për pacientët me sëmundje kronike

Ndryshime në kuadrin ligjor për sistemin e referimit për pacientët me sëmundje kronike

Familje e fortë, të rinj më të shëndetshëm

Familje e fortë, të rinj më të shëndetshëm

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

“Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, TFL prezanton projektin për Dibrën dhe Lushnjen

TFL në Dibër, pacientët rrëfejnë problemet me sistemin shëndetësor

TFL në Dibër, pacientët rrëfejnë problemet me sistemin shëndetësor

TFL sesion informues me pacientët. Gati për formulim zyrtar të problematikave

TFL sesion informues me pacientët. Gati për formulim zyrtar të problematikave

Transparenca në sistemin shëndetësor, TFL prezanton rezultatet e projektit

Transparenca në sistemin shëndetësor, TFL prezanton rezultatet e projektit

Kostoja totale e Buxhetit të Shëndetësisë për mbulimin e pagesave të planifikuara për kontratat koncesionare

Kostoja totale e Buxhetit të Shëndetësisë për mbulimin e pagesave të planifikuara për kontratat koncesionare

Rights of sexual and reproductive health of adolescents in Albania

Rights of sexual and reproductive health of adolescents in Albania

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Vlerësimi i faktorëve të lidhur me shëndetin që ndikojnë tek të kthyerit dhe azilkërkuesit potencialë

Vlerësimi i faktorëve të lidhur me shëndetin që ndikojnë tek të kthyerit dhe azilkërkuesit potencialë