Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Të rinj të informuar, të sigurt, të suksesshëm!

Të rinj të informuar, të sigurt, të suksesshëm!

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna, TFL organizon një cikël trajnimesh me mësuesit

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna, TFL organizon një cikël trajnimesh me mësuesit

Jo dhunës ndaj fëmijëve! Të rinjtë sensibilizojnë shoqërinë

Jo dhunës ndaj fëmijëve! Të rinjtë sensibilizojnë shoqërinë

Kapacitetet e spitaleve rajonale për të përballuar pandeminë COVID-19

Kapacitetet e spitaleve rajonale për të përballuar pandeminë COVID-19

Transparencë dhe llogaridhënie për menaxhimin e COVID-19

Transparencë dhe llogaridhënie për menaxhimin e COVID-19

COVID-19/ Vaksinat, roli i tyre në mbrojtjen e popullatës dhe nevoja për transparencë

COVID-19/ Vaksinat, roli i tyre në mbrojtjen e popullatës dhe nevoja për transparencë

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare

Viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare