Thirrje për bashkëpunime

Shprehje interesi për të marrë pjesë në trajnim për rritjen e kapaciteteve në mbrojtjen e biodiversitetit

Kjo thirrje është për të gjithë gazetarët aktivë dhe redaktorët që punojnë në mediat qendrore dhe lokale (në Qarkun e Gjirokastrës) të interesuar për të rritur njohuritë dhe kapacitetet e tyre në fushën e mbrojtjes së biodiversitetit. “Together for Life” me mbështetjen e Internews Earth Journalism Network po zbaton projektin "Protect biodiversity through increasing media ...

Call for Local Coordinator in Berat

Since January, 2021, TFL is implementing in Albania the project “Reintegration of the Returnees by increasing access to health care and improving their health”, funded from the GIZ. "Together for Life" organization aim to protect of the returnees from further deterioration of their health, age, gender and diversity, equity in access to health care, sustainability of the action and ...

Thirrje për trajner/ekspert për transparencën dhe llogaridhënien

Thirrje për trajner/ekspert për transparencën dhe llogaridhënien, në kuadër të projektit: “Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti në bashkinë Shijak”. Detyrat specifike të trajnerit Trajneri do të jetë përgjegjës për: Përgatitjen e një moduli trajnimi në formatin PPT, ose formate të tjera fokusuar në transparencën dhe ...

Thirrje për trajner/ekspert për identifikimin, artikulimin dhe prezantimin e nevojave të komunitetit

Thirrje për trajner/ekspert për identifikimin, artikulimin dhe prezantimin e nevojave të komunitetit, në kuadër të projektit: “Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti në bashkinë Shijak”. Detyrat specifike të trajnerit Trajneri do të jetë përgjegjës për: Përgatitjen e një moduli trajnimi në formatin PPT, ose formate të tjera ...

Thirrje për trajner/ekspert për aktivizimin qytetar

Thirrje për trajner/eskpert për aktivizimin qytetar në kuadër të projektit: “Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti në bashkinë Shijak”. Detyrat specifike të trajnerit Trajneri do të jetë përgjegjegjës për: Përgatitjen e një moduli trajnimi në formatin PPT, ose formate të tjera fokusuar në praktikat më të mira të aktivizmit ...

Thirrje për koordinator lokal në Bashkinë Shijak

Thirrje per koordinator lokal në kuadër të projektit: “Rritja e qëndrueshmërisë sociale dhe ekonomike të grupeve vulnerabël të prekura nga tërmeti në bashkinë Shijak”. Kriteret specifikë për koordinatorin/en lokale Personat e interesuar për pozicionin e koordinatorit/es duhet të plotësojnë kërkesat e mëposhtme: Të jenë banor rezident në Bashkine Shijak; Të ketë kryer arsimin e ...