Shoqata Together for Life zhvilloi në Dibër sesionin e parë informues në kuadër të projektit “Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”. Qytetarët u njohën me kuadrin kushtetues dhe ligjor për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve, institucionet përgjegjëse dhe procedurat që duhet të ndjekin për mbrojtjen e të drejtës për shëndet.

Ky projekt ka si synim përmirësimin e nivelit të përfshirjes dhe aksesit në drejtësi të pacientëve dhe aktorëve të tjerë në nivel vendor, në bashkitë Dibër dhe Lushnjë, përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, këshilluese dhe të litigimit gjyqësor.

Mungesa e mjekëve specialistë dhe e pajisjeve diagnostikuese, mungesa e ilaçeve, fenomeni i korrupsionit për të siguruar shërbim shëndetësor në institucionet shtetërore shëndetësore, ishin disa nga problematikat që qytetarët ngritën.

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të Projektit “Të drejtat e Pacientëve në sistemin e drejtësisë” zbatuar nga Shoqata “Together for Life”, si pjesë e Projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.

**Ky artikull u prodhua nga “Together for Life” në kuadër të projektit “Të drejtat e pacientëve në sistemin e drejtësisë”, si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara. Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi e vetme e “Together for Life” dhe jodomosdoshmërisht paraqet pikëpamjet e Bashkimit Evropian, Save the Children dhe Qendrës së Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara.