Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

No results found.
Në gjurmët e parave të COVID-19

Në gjurmët e parave të COVID-19

Decentralizimi i recetave me rimbursim për pacientët kronikë

Decentralizimi i recetave me rimbursim për pacientët kronikë

Barra financiare e pacientëve të konfirmuar me COVID-19

Barra financiare e pacientëve të konfirmuar me COVID-19

Raport Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë

Raport Potencialet e biznesit në Bashkinë Dibër për të ofruar mundësi punësimi për të rinjtë