Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

Be Aware – Youth for Media Literacy

Be Aware – Youth for Media Literacy

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

Power on Competencies

Power on Competencies

Promovimi i barazisë gjinore

Promovimi i barazisë gjinore

Open Call for Participants – Study visit in Lebanon

Open Call for Participants – Study visit in Lebanon

“Leadership for everyone”, TFL organized the first training course in Tirana

“Leadership for everyone”, TFL organized the first training course in Tirana

“Leadership for everyone” project, TFL organized a workshop in local level

“Leadership for everyone” project, TFL organized a workshop in local level

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Tiranë

Projekti “Fashioration” – Trajnim në Tiranë

Kostoja totale e Buxhetit të Shëndetësisë për mbulimin e pagesave të planifikuara për kontratat koncesionare

Kostoja totale e Buxhetit të Shëndetësisë për mbulimin e pagesave të planifikuara për kontratat koncesionare

Rights of sexual and reproductive health of adolescents in Albania

Rights of sexual and reproductive health of adolescents in Albania

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Të drejtat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve në Shqipëri

Raport mbi pasqyrimin e situatës së terrorizmit dhe ekstremizmit në media

Raport mbi pasqyrimin e situatës së terrorizmit dhe ekstremizmit në media