Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre

Që nga viti 2009, mobilizojmë, integrojmë dhe fuqizojmë potencialet e të rinjve përmes aktiviteteve ndërgjegjësuese, informuese, avokuese e lobuese në fushat e edukimit, medias, barazisë gjinore, shëndetit dhe punësimit.
TFL ka organizuar dhe koordinuar iniciativa të ndryshme për shkëmbime rinore, trajnime të të rinjve, shërbime në komunitet, në programe në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Këto programe janë mbështetur nga donatorë të huaj dhe shqiptarë, Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës, Europen Youth Foundation, UNFPA, Olof Palme International Center, UNDP, UN Women etj, të cilët kanë vlerësuar principet dhe vlerat e organizatës.
Në Programin “Të rinjtë dhe fuqizimi i tyre” do të gjeni disa nga projektet dhe aktivitetet që organizata jonë ka implementuar ndër vite, me fokus të rinjtë, përmes mbështetjes financiare nga donatorë të ndryshëm ose si një iniciativë e TFL.

Projekte

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

JoTabu – Platforma mediatike e rrjetit “Zëri i të rinjve”

Të rinjtë romë dhe egjiptianë i rikthehen traditës së prodhimit të produkteve të thuprës

Të rinjtë romë dhe egjiptianë i rikthehen traditës së prodhimit të produkteve të thuprës

Të rinj të informuar, të sigurt, të suksesshëm!

Të rinj të informuar, të sigurt, të suksesshëm!

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Të mbrojmë të rinjtë nga rruga e krimit! TFL organizon aktivitete ndërgjegjësuse në shkolla

Bashkëpunojmë me bizneset në Dibër dhe shkollat për të promovuar mundësi punësimi dhe zhvillimi për të rinjtë

Bashkëpunojmë me bizneset në Dibër dhe shkollat për të promovuar mundësi punësimi dhe zhvillimi për të rinjtë

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Njohuritë e të rinjve të gjimnazeve mbi shëndetin seksual dhe riprodhues

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregullohet dhe politikat në sektorin Call Center

Analizë krahasuese lidhur me të drejtat e punës, legjislacionin, rregullohet dhe politikat në sektorin Call Center