Donatori: Save the Children, QSHPLI me fondet e Bashkimit Evropian

Kohëzgjatja: Prill 2018 – Mars 2019

Zonat: Lushnjë, Dibër

Përfituesit: pacientët, qeveria lokale

Objektivi: Përmirësimi i nivelit të aksesit në drejtësi për pacientët dhe bashkëpunëtorët e tyre në nivel lokal

Rezultatet:

  • Përmirësim i nivelit të informimit dhe kuptueshmërisë mbi kuadrin ligjor dhe se si pacientët të luftojnë për të drejtat e tyre
  • Rritja e njohurive të medias për të qenë një instrument ndërmjetësues në nxitjen e aksesit në drejtësi në sektorin e shëndetësisë

Aktivitete:

https://shendeti.com.al/te-drejtat-e-pacienteve-ne-sistemin-e-drejtesise-tfl-prezanton-projekt-per-dibren-dhe-lushnjen/

https://shendeti.com.al/ne-shendetesine-shumemilioneshe-qytetaret-vdesin-per-nje-serum/

https://shendeti.com.al/tfl-ne-diber-pacientet-rrefejne-problemet-me-sistemin-shendetesor/

https://shendeti.com.al/regjistrimi-i-te-dhenave-shendetesore-per-qellime-te-kujdesit-ndaj-pacientit/

https://shendeti.com.al/privatesia-e-pacienteve-aksesi-i-paleve-te-treta/

https://shendeti.com.al/ruajtja-e-te-dhenave-shendetesore/

https://shendeti.com.al/roli-i-avokatit-te-popullit/

https://shendeti.com.al/formulari-i-ankeses-per-mbrojtjen-e-te-dhenave-personale-shendetesore/

https://shendeti.com.al/si-mund-te-drejtoj-nje-ankese-tek-avokati-i-popullit-per-shkeljen-e-te-drejtave-si-pacient/

https://shendeti.com.al/e-drejta-per-trajtim-jashte-vendit-pacientet-te-painformuar-mshms-asnje-informacion-publik/