Titulli i projektit – Mbrojtja e biodiversitetit nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të gazetarëve

Vendndodhja e projektit – Tiranë, Përmet

Kohëzgjatja totale e projektit – 5 muaj

Objektivat e projektit

  • Objektivi kryesor i projektit është të kontribuojë në rritjen e ndërgjegjësimit për kërcënimet ndaj biodiversitetit dhe zgjidhjeve të bazuara në ruajtje duke përhapur lajme dhe informacion cilësor.
  • Objektivi specifik i projektit është forcimi i kapaciteteve të gazetarëve shqiptarë të mediave kombëtare/vendore dhe organizatave mediatike për çështjet e biodiversitetit dhe ruajtjes; dhe rritja e ndërgjegjësimit për çështjet e biodiversitetit dhe ruajtjes dhe ndikimin e tij në jetën e ardhshme të planetit përmes mbështetjes së rrjetit të gazetarisë.

Rezultatet e projektit

  • Rritja e njohurive dhe kapaciteteve të 10 gazetarëve dhe/ose redaktorëve;
  • Nxitja e debateve / diskutimeve tek pjesëmarrësit nëpërmjet planifikimit dhe realizimit të seancave të diskutimeve, role-play, punë në grupe, për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit;
  • Në bashkëpunim me stafin e projektit dhe trajnerët e tjerë do të konceptojë draft-agjendën e trajnimit;
  • Të realizojë seancën e trajnimit në përputhje me agjendën e aktivitetit, objektivat dhe rezultatet e dakorduara me stafin e projektit si dhe në përputhje me standardet dhe etikën profesionale.