Titulli i projektit: Europa respekton të drejtat e njeriut

Donator: Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Periudha e zbatimit: 26 shtator 2019 – 26 janar 2021

Zona e zbatimit: Tiranë, Shkodër, Elbasan

Përfituesit: Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut – Avokati i Popullit, KMD, KDIMDhP, Media, veçanërisht gazetarët e rinj, Organizatat Lokale

Përmbledhje e projektit:

Të gjitha aktivitetet e projektit (dy studime studimore, takimet, trajnimet me përfaqësues të institucioneve të pavarura të të drejtave të njeriut dhe gazetarë të rinj, dy konferenca) kishin për qëllim forcimin e rolit të institucioneve të pavarura si mbrojtës të të drejtave të njeriut, për ndërtimin e kapaciteteve / ngritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve të pavarura në lidhje me legjislacionin e BE-së si dhe rritjen e ndërgjegjësimit të punonjësve të medias – gazetarëve mbi rolin e institucioneve të pavarura në procesin e pranimit në BE.
5 takimet e hapura konsultative të zhvilluara me përfaqësues të institucioneve të pavarura, organizatat vendore të shoqërisë civile, gazetarët, studentët dhe qytetarët në lidhje me procesin e pranimit në BE, u fokusuan në sensibilizimin e grupeve të synuara dhe palët e interesit për rolin e institucioneve të të drejtave të njeriut në procesin e integrimit evropian te vendit.
Projekti u fokusua në rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit të gazetarëve për rolin e institucioneve të pavarura të të drejtave të njeriut dhe në rritjen e kapaciteteve te tyre për të kuptuar rekomandimet dhe raportet e institucioneve të pavarura për çështje të caktuara. Projekti u përqendrua në rritjen e kapaciteteve të punonjësve të medias për të bërë të mundur rritjen e presionit ndaj institucioneve publike, për të reaguar për rekomandimet dhe vendimet e institucioneve të pavarura.

Objektivat:

Projekti synonte forcimin e rolit të Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (IKDNj) në mbrojtje të të drejtave të njeriut, nëpërmjet rritjes së informacionit, ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve të tyre në lidhje me legjislacionin e BE-së, si dhe rritjen e ndërgjegjësimit të medias për rolin e institucioneve të pavarura në procesin e pranimit në BE.